Hotline : 091 222 7705 - 024 3868 1362 - 024 3554 2610 . . . . . . .

Đề cương các môn lý luận chính trị

Theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, gồm có các học phần dưới đây:

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin   - 2 tín chỉ (Học phần I)

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin  - 3 tín chỉ (Học phần II)

Tư tưởng Hồ Chí Minh - 2 tín chỉ

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - 3 tín chỉ

Đề cương chi tiết do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, xem tại đây

 

 

Thư viện điện tử

E-learning

Forum

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com