Đề cương - áp dụng cho chương trình đào tạo theo quy chế tín chỉ 2011

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1.1 Lý luận chính trị

1.2 Giáo dục thể chất

1.3 Giáo dục quốc phòng

1.4 Khoa học cơ bản và toán

Đại số

Giải tích 1

Giải tích 2

Xác suất thống kê

Phương pháp tính

Vật lý 1

Vật lý 2

Pháp luật đại cương

Tin đại cương

Các nguyên lý kinh tế

Quản trị học

1.5 Ngoại ngữ

Tiếng Anh 1

Tiếng Anh 2

Tiếng Anh 3

Tiếng Anh chuyên ngành

1.6 Tin học

Tin đại cương

2. GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

2.1 Cơ sở ngành

Kỹ thuật điện

Ngôn ngữ lập trình - Cấu trúc dữ liệu

Tín hiệu và điều chế

Lý thuyết mạch

Cấu kiện điện tử

Xử lý số tín hiệu

Trường và sóng điện từ

Kỹ thuật số và mạch logic

Kỹ thuật mạch

Đo lường điện tử

Kỹ thuật vi xử lý

Lập trình ứng dụng

Thực hành:

Thực hành máy tính

Thực hành điện tử 1

Thực hành điện tử 2

2.2 Chuyên ngành:

Đường truyền và anten

Hệ thống viễn thông

Kỹ thuật chuyển mạch

Kiến trúc máy tính

Thông tin quang

Thông tin di động

Mạng máy tính

Điện tử công suất

Hệ điều hành